Drodzy Rodzice !

                Wychowanie – swoistym adwentem.

              

       Plany Boże urzeczywistniają się w czasie, jest to swoista pedagogia Boża, wielkie dzieło wychowania. Bóg prowadzi cały Lud Boży i każdego z osobna swoimi drogami ku doskonałości i świętości. Pismo święte ukazuje Boga jako najdoskonalszego wychowawcę, który odsłania człowiekowi prawdziwą mądrość, poucza, upomina, koryguje, nagradza i prowadzi ku pełni: „Uznaj swym sercem, że jak wychowuje człowiek swego syna, tak twój Bóg, Jahwe, wychowuje ciebie” ( Pp 8,5).

        Bóg wkraczający w historię każdej wspólnoty kościelnej, małżeństwa, rodziny czy każdego człowieka przychodzi manifestując swoją wychowawczą obecność poprzez znaki, wydarzenia, zbawcze, Słowo Boże, dary i charyzmaty. Bóg jest najpełniej wychowawcą przez osobę swojego Syna, Jezusa Chrystusa. W Nim są ukryte wszystkie skarby mądrości i wiedzy ( por. Kol 2,3). Jego postępowanie, dokonywane cuda, pouczania, są jednym wielkim dziełem wychowania, prowadzenia ku prawdzie, wolności i zbawieniu. Chrystus Pan przez swojego Ducha nieustannie przychodzi do serca każdego człowieka: oświeca, prowadzi, uświęca,  „wychowuje” w każdym  miejscu i w każdym czasie.

        Pan Bóg w dzieło swojej pedagogii dokonywanej w Chrystusie angażuje swoich ”przyjaciół” – inne osoby: rodziców , nauczycieli, wychowawców, duszpasterzy. Oni będąc Jego współpracownikami, nie mogą przysłonić czy zaciemnić Bożych planów wobec człowieka – wychowanka. Proces wychowania winien być rozumiany przez nich jako pomoc i przygotowanie młodego człowieka na spotkanie przychodzącego Pana. W tym sensie wychowywać oznacza uczyć czuć, usuwać przeszkody, trwać, oczekiwać, aby przychodzący Pan, Oblubieniec duszy ludzkiej zastał ją przygotowaną i „ przyozdobioną pięknem cnót”.

        Wychowywać w klimacie wiary i w kontekście Bożej pedagogii oznacza uznać i przyjąć swoją służebną funkcję wobec wychowawczego dzieła Boga; oznacza odnieść całą swoją posługę do planów i zamysłów Boga wobec wychowanka, oznacza nieustanny proces rozeznawania duchowego, odczytania znaków Pańskich w sercach wychowanków. Wychowawca powinien umieć zachować respekt i szacunek wobec działania Bożego w wychowanku, często powinien umieć czekać z nadzieją i ufnością, świadom, że Pan przychodzi i nie zawiedzie. Winien umieć powtarzać:  „ Maranatha: Przyjdź, Panie Jezu”.

        Św. Jan Chrzciciel, nasz przewodnik na drogach adwentowego oczekiwania przekazuje nam cenne doświadczenie z Bożą pedagogią:” Potrzeba, by On wzrastał, a ja żebym się umniejszał” ( J 3,30). Często potrzeba tego janowego umniejszania się w postawie rodziców, nauczycieli, duszpasterzy, aby Chrystus mógł wzrastać w młodym człowieku, aby mógł zamieszkać w  jego sercu.

        Św. Jan Bosko miał świadomość, że wychowanie jest szlakiem poszukiwania dróg Pańskich, że jest dziełem Bożym. Stąd jako jedną z zasad swojej metody wychowawczej, oprócz rozumu i dobroci, obiera religie chrześcijańską, Orędzie Dobrej Nowiny Jezusa Chrystusa. System prewencyjny jest nieustannym słuchaniem Boga i człowieka. W takim ujęciu system prewencyjny, który realizujemy w naszej szkole jest pewnym elementem spotkania, komunikacji pomiędzy wychowawcą, a Bogiem i drugim człowiekiem ( wychowankiem).

        Słuchanie Boga domaga się w sposób szczególny postawy wyciszenia, zdolności milczenia, wsłuchiwania się w „szelest stóp przechodzącego Pana”. Słuchać w sposób aktywny, całym sobą, oznacza wcześniej czuwać, być wrażliwym, oczyszczonym i odpowiednio przygotowanym. To właśnie Adwent, rozpoczynający się 1 grudnia, pomoże  ukształtować w nas zdolność słuchania, postawę nadziei, ufnego czuwania, cierpliwości wychowawczej, asystencji i trwania na posterunku.

        Drodzy Rodzice, życzę Wam głębokiego przeżycia czasu Adwentu i dobrego przygotowania się do świąt Bożego Narodzenia, celebracji tajemnicy Wcielenia Syna Bożego. Dołączam dar modlitwy w Waszych intencjach.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ks. Jerzy Worek

 

 

KOMUNIKATY:

 

  1. Adwentowy Dzień Skupienia odbędzie się w piątek, 20 grudnia 2013 r.
  2. Wigilie szkolne odbędą się dla:

- GTS w środę, 18 grudnia 2013 r., godz. 17:30

- LOTS w czwartek, 19 grudnia 2013 r., godz. 17:30

3. Przerwa zimowa w nauce od 23 do 31 grudnia 2013 r.