Złote Liceum 2020 - Perspektywy

Misja

W szkole prowadzona jest nauka języka angielskiego, języka niemieckiego (są nią objęci wszyscy uczniowie) i języka łacińskiego.
(Język niemiecki i język angielski z podziałem na grupy, zależnie od poziomu zaawansowania).

CELEM KSZTAŁCENIA JEST:

  • wyposażenie uczniów w przewidzianą programem Ministerstwa Edukacji Narodowej, w stopniu możliwie najpełniejszym, wiedzę humanistyczną, społeczną, matematyczną, techniczną i kulturową. Dla umożliwienia realizacji tych założeń, Szkoła będzie rozwijać w szczególny sposób, oprócz przewidzianych programem kierunków nauczania, dodatkowe działy kształcenia w zakresie informatyki, nauki języków i rozwijania uzdolnień artystycznych;

  • kształtowanie właściwej i patriotycznej postawy uczniów, poszanowania postępowych i trwałych wartości moralnych, kultury powszechnej i narodowej, przekonań religijnych, norm społecznego współżycia, oraz instytucji państwowych, kościelnych i społecznych;

  • przygotowanie uczniów do prawidłowego kształtowania stosunków międzyludzkich, poszanowania osobowości własnej i drugich, a w związku z tym do świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego spełniania zadań w życiu osobistym, rodzinnym i kulturalnym;

Oprócz zdobycia odpowiedniego poziomu wiedzy i przygotowania do podjęcia nauki w szkołach wyższych bądź policealnych, Towarzystwo Salezjańskie szczególne znaczenie przywiązuje do właściwego wychowania młodzieży. Specyfikę Szkoły stanowi praktyczne stosowanie systemu wychowawczego, stworzonego przez Założyciela Towarzystwa Salezjańskiego, wielkiego wychowawcę młodzieży, Św. Jana Bosko, zwanego "systemem uprzedzającym". System ten oparty jest na pełnym, wzajemnym zaufaniu w relacjach między wychowawcą i wychowankiem oraz na stałej gotowości służenia młodemu człowiekowi życzliwą radą i pomocą, która stwarza między nimi szczególną wzajemną więź, na wzór więzi rodzinnej.

W każdym roku uczniowie mają możliwość wyboru profilu klasy.