Złote Liceum 2020 - Perspektywy

WAŻNE! ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS KONSULTACJI
2020-05-22

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SALEZJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W PILE

w czasie konsultacji, zgodne z wytycznymi
Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej


 

Procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole, w tym w salach, bibliotece szkolnej i szatni.

 1. Korzystanie z zajęć w formie konsultacji w szkole, uczniów zdrowych, bez objawów choroby zakaźnej.

 2. Udostępnienie harmonogramu konsultacji indywidualnych i grupowych na stronie internetowej szkoły (lots.pila.pl) oraz na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły.

 3. Obowiązek dezynfekowania rąk płynem umieszczonym przy wejściu do szkoły.

 4. Wywieszanie plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz umieszczenie instrukcji do dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem dezynfekującym.

 5. Obowiązek uwzględniania zasad:

  1. 4 m2 na osobę

  2. 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami,

  3. 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.

 6. Maksymalna wielkość grupy - 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu, prowadzącego, zwiększenie liczby uczniów – nie więcej niż o 2 osoby.

 7. Wyznaczanie stałych sal na konsultacje tej samej grupy.

 8. Ograniczanie przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz. Przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami, obowiązek zachowania dodatkowych środków ostrożności.

 9. Według potrzeb, zapewnianie pracownikom i używanie przez nich środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice).

 10. Utrzymywanie czystości w salach do konsultacji, pomieszczeniach sanitarnych, ciągach komunikacyjnych. Dezynfekowanie powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.

 11. Zorganizowanie spotkania dyrekcji z pracownikami – szczególny nacisk kładziony na profilaktykę zdrowotną. Nie przychodzenie do szkoły pracowników chorych.

 12. W miarę możliwości, nie angażowanie w prowadzenie zajęć osób po 60. roku życia.

 13. Ograniczanie pożyczania sobie nawzajem podręczników, przyborów szkolnych przez uczniów.

 14. Wietrzenie sal lekcyjnych, minimum 1 raz na godzinę.

 15. Częste mycie rąk przez uczniów i nauczycieli.

 16. Unikanie organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, ustalenie bezpiecznej zasady korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć.


 

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia

 1. Wyznaczenie pomieszczenia (gabinet lekarski, I piętro), wyposażonego m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, przeznaczonego do odizolowania w nim osoby w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 2. Udostępnienie numerów telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych w sekretariacie szkoły oraz wywieszenie ich na każdym z pięter budynku.

 3. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia, korzystanie ze szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami uczniów niepełnoletnich.


 

Szybka ścieżka komunikacji z rodzicami uczniów niepełnoletnich

 1. Informacja o stwierdzeniu objawów chorobowych zostaje bezzwłocznie przekazana do sekretariatu szkoły.

 2. Informacja z sekretariatu zostaje bezzwłocznie przekazana dyrekcji szkoły oraz wykonany zostaje telefon do rodziców ucznia.

 3. Dyrekcja szkoły decyduje o powiadamianiu dalszych instytucji: organ prowadzący, kurator oświaty, stacja sanitarno-epidemiologiczna, służby medyczne.


 

Regulamin funkcjonowania biblioteki szkolnej od 25 maja 2020 r.


 

REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

1. Wprowadza się okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach: na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby); tektura i papier – wirus jest aktywny do 24 godzin.

2. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.

3. Po przyjęciu książek od użytkownika, każdorazowo będzie zdezynfekowany blat, na którym leżały książki.

4. Przyjęte książki będą odłożone do kartonów. Odizolowane egzemplarze będą oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie zostaną włączone do użytkowania.

5. Obsługa czytelnika zostanie ograniczona do minimum. Zgodnie z obowiązującymi zasadami będzie zachowywany dystans społeczny – nie będzie można tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.

6. Po każdym czytelniku będzie dezynfekcja.

7.Jeżeli okładka foliowa na książce będzie przybrudzona w znacznym stopniu, mogącym przenieść przybrudzenia na inne egzemplarze, wskazane będzie wcześniejsze usunięcie takiej okładki. Po zakończeniu kwarantanny, książkę będzie można ponownie obłożyć okładką foliową.


 

PROPOZYCJE ZAPISÓW ORGANIZACYJNYCH I PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA

1. Nauczyciel bibliotekarz ustali z wychowawcami klas zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.

2. Wychowawca powiadomi rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia.

3. Przypomnienie uczniom i rodzicom zasad zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z regulaminem (zwrot podręczników w kompletach, usuniecie zabrudzonych folii i zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).

4. Za zagubione lub zniszczone książki i podręczniki ,rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do ich odkupienia.

5. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).

6. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu materiałów bibliotecznych, powinien być w maseczce i rękawiczkach.

7.Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokona oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia, rodzic zobowiązany będzie do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.


 

WYTYCZNE I REKOMENDACJE INSTYTUCJI NADRZĘDNYCH

1. Bibliotekarze są zobowiązani pracować w maseczkach (przyłbicy) i rękawiczkach .

2. Bezpieczna odległość między czytelnikiem a bibliotekarzem wynosić będzie min. 1,5 m.

3. Zapewnione zostanie wietrzenie pomieszczenia bibliotecznego.

4. Regularnie czyszczone będą powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, blaty.

5. Czytelnicy nie będą mogli przekraczać wyznaczonych linii oznakowanych na podłodze.

6. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny na 10 dni do 2 tygodni.


REGULAMIN KONSULTACJI NA TERENIE SALEZJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W PILE
na podstawie wytycznych
Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej


 

od 25.05.2020 r. – możliwość konsultacji dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej i uczniów klas 3 liceum

od 01.06.2020 r. – możliwość konsultacji dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej i liceum

DROGI NAUCZYCIELU

 1. Wyjaśnij uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.

 2. Zorganizuj konsultacje indywidualne oraz grupowe z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).

 3. W miarę możliwości dopilnuj, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników.

 4. Wietrz salę, w której organizujesz konsultacje, co najmniej raz na godzinę.

 5. Zwracaj uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.

 6. Unikaj organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustal bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć.

DROGI UCZNIU

 1. Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.

 2. Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

 3. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

 4. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

 5. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.

 6. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.

 7. Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.

 8. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

 9. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

 10. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

 11. Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła.